Małe i mikro firmy

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i masz wątpliwości co do sposobu (formy) opodatkowania swojej działalności to przeczytaj poniższe opracowanie.

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym

W Polsce istnieją następujące formy opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych oraz spółek prowadzących działalność gospodarczą. Są to:

  • karta podatkowa,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • na zasadach ogólnych według stawek progresywnych
  • na zasadach ogólnych według stawki liniowej
  • ryczałt (CIT  estoński).

Karta podatkowa

Jest to najprostsza forma rozliczeń podatkowych. Mogą z niej korzystać tylko drobne zakłady rzemieślnicze, a także osoby prowadzące działalność W niektórych usługach. Przedsiębiorca rozliczając się z podatku nie musi prowadzić ewidencji księgowej, a rachunki wystawia na żądanie klienta. W praktyce istotne jest to, że osoba opłacająca podatek nie łączy osiągniętych dochodów z innych tytułów i nie ma obowiązku deklarowania, jaki dochód osiągnęła faktycznie. Przy rozliczaniu się wysokość podatku jest ustalona według określonych kwotowo stawek miesięcznych. Wysokość podatku zależy od:

  • rodzaju i zakresu działalności gospodarczej,
  • liczby zatrudnionych pracowników,
  • liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Za największą wadę tej formy można uznać konieczność płacenia ryczałtu w miesiącach, w których nie było obrotu. Inną wadą z kolei jest brak możliwości wspólnego rozliczania się ze współmałżonkiem. Największą zaletą jest zwolnienie od obowiązku prowadzenia skomplikowanej księgowości, składania zeznań podatkowych, deklaracji oraz wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest również nieskomplikowaną formą. Nie wszyscy mogą jednak z niej skorzystać. Ta forma jest przeznaczona jedynie dla przedsiębiorców, których roczne przychody nie przekraczają 150 tys. euro dla określonych prawem rodzajów działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy płacą podatek od uzyskanego przychodu. Nie uwzględniają tutaj kosztów jego uzyskania. Ponadto, w zależności od rodzaju wykonywanych czynności, zmienia się stawka podatku, może to być: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20%. Rozliczenia z podatku dochodowego nie wymagają składania miesięcznych deklaracji, jedynie roczną. Przedsiębiorca zobowiązany jest przechowywać dokumentacje przez 5 lat. Przy zastosowaniu tej formy można w okresie 5 kolejnych lat uwzględniać straty z lat ubiegłych.

Zasady ogólne – podatek wg stawek progresywnych

Aktualnie mają zastosowanie dwie stawki podatku PIT, które wynoszą 12 % i 32 %. Występuje tu także kwota wolna od podatku w wysokości 3 091 zł. Podatnicy, mogą korzystać z różnych ulg i rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Tę formę mogą wybrać wszyscy. Jej wadą jest jednak to, iż jest ona dużo bardziej skomplikowana. Podatnicy ustalają bowiem należny fiskusowi podatek na podstawie uzyskanego dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. W związku z czym muszą prowadzić odpowiednie ewidencje. Jest nią podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi handlowe, a także inne ewidencje pomocnicze. Podatnicy, którzy wybrali tę formę opodatkowania, są zobowiązani do samodzielnego ustalania i wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek, a po zakończeniu roku, do sporządzenia zeznania. Warto dodać, iż w przypadku osiągnięcia straty z tytułu prowadzonej działalności, podatnik ma prawo odliczyć ją w pięciu kolejno następujących po sobie latach.

Osoby prawne tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowe  opodatkowane są podatkiem CIT wg skali 9 i  19  %                  w zależności od wielkości firmy.

Zasady ogólne – podatek liniowy

Podatek liniowy jest bardzo podobny do opodatkowania wg skali podatkowej. Różnica polega jedynie na tym, że podatnicy opłacają podatek od uzyskanego dochodu wg jednolitej 19-proc. stawki bez względu na jego wysokość. Nie mogą przy tym korzystać z żadnych ulg. Wybranie tej formy wyklucza rozliczenie się z małżonkiem nawet w sytuacji, gdy podatnik nie osiągnie w danym roku dochodów. Nie występuje tu także kwota wolna od podatku. Istotne jest to, że dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na innych zasadach. W przypadku podatku liniowego, tak samo jak i skali podatkowej, podatek jest płacony od uzyskanego dochodu. Nie zawsze można jednak z tej formy skorzystać. Przedsiębiorca chcąc wybrać to opodatkowanie, w okresie dwóch lat nie może świadczyć czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Karta podatkowa.

Jest to najprostsza forma opodatkowania. Wysokość podatku jest zależna od decyzji Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca działalności. Miesięczna kwota podatku zależy od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby mieszkańców w miejscowości, w której działalność jest prowadzona, liczby zatrudnionych przez podatnika pracowników. Tę formę opodatkowania mogą wybrać osoby prowadzące działalność samodzielnie.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W tej formie podatek jest opłacany od przychodów tzn. bez pomniejszania o koszty uzyskania przy zastosowaniu określonej stawki zależnej od rodzaju prowadzonej działalności. Taką formę rozliczenia może wybrać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nawet, jeśli jest ona prowadzona w formie spółki.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych wg stawek progresywnych.

W tej formie dochody podatników są opodatkowane według stawek: 12% i 32%. Podatnicy, zobowiązani do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W celu ustalenia dochodu do opodatkowania podatnik zobowiązany jest do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych podatkiem liniowym 19%.

Z tej możliwości opodatkowania mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą jak i wspólnicy spółek. Wybór tej formy opodatkowania oznacza zastosowanie jednolitej stawki podatkowej (19%). Podatnik ma prawo do pomniejszenia dochodu o składki na ubezpieczenia pod warunkiem, że nie zaliczył ich wcześniej do kosztów uzyskania przychodów

Ryczałt od dochodów spółek (tzw .CIT Estoński)

To specyficzny rodzaj podatku płaconego  dopiero w momencie wypłaty  dywidendy (wypłaty z zysku). W praktyce oznacza to że jeśli wspólnicy spółek nie wypłacają dywidendy to nie płacą podatku dochodowego CIT. Stawki podatku zależne są od wielkości firmy.

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, która forma opodatkowania będzie dla danego przedsiębiorcy najlepszym wyjściem. Tę kwestię każdy przedsiębiorca musi rozwiązać samodzielnie, dokonując stosownych obliczeń. Jeśli będziesz potrzebował fachowej pomocy zapraszamy do Naszego Biura Rachunkowego.

biura rachunkowe grudziadz