Nowa firma

Chcesz założyć firmę to musisz wykonać pewne czynności.

Jak się do tego zabrać o tym niżej.

Udajemy się do Urzędu Miasta lub Gminy, gdzie zaczynamy od wypełnienia formularza CEIDG (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Dokument ten jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON, nadanie lub wskazanie numeru NIP i wybór formy opodatkowania oraz zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS (płatnika, czyli osoby opłacającej swoją składkę, jak i składki swoich pracowników).

W przypadku wspólników spółki cywilnej – każdy z nich musi osobno złożyć wniosek CEIDG.

W formularzu należy podać rodzaj wykonywanej działalności. W tym celu stworzona została Polska Klasyfikacja Działalności, która zawiera spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo.

Numer NIP pozostaje niezmieniony – nasz osobisty numer staje się numerem firmy w momencie jej powstania.

Jeśli zakładamy spółkę, to należy w Urzędzie Skarbowym złożyć druk NIP-2 oraz NIP D.

Należy zdecydować, czy zamierza się być podatnikiem VAT. Należy pamiętać, że rejestracji jako podatnik VAT należy dokonać w urzędzie właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Przedsiębiorca w ZUS-ie posiada podwójną osobowość. Występuje on jednocześnie jako tak zwany Płatnik, czyli osoba wpłacająca składki (za swoich pracowników i siebie samego) oraz jako Ubezpieczony (jakby na równi ze swoimi pracownikami).

Wprawdzie nie istnieje żaden prawny wymóg wyrobienia pieczęci firmowej, to jednak jej posiadanie często okazuje się przydatne.
Na pieczęci umieszcza się najczęściej:

  • pełna nazwa firmy (wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy)
  • adres siedziby
  • może być telefon i faks
  • REGON
  • NIP

Każdy przedsiębiorca staje się podatnikiem podatku dochodowego . Może wybrać różne formy opodatkowania.

Jeśli przekroczy określony w przepisach obrót staje się podatnikiem podatku VAT.

Dla wywiązania się z obowiązków w zakresie podatków zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zaszłości gospodarczych.

Prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie deklaracji to zajęcie dość skomplikowane , wymagające fachowej wiedzy, dlatego też polecamy Nasze usługi. Zaoszczędzisz czas i ograniczysz ryzyko popełnienia często kosztownych błędów.

biura rachunkowe grudziadz