Rolnicy

ZASADY ROZLICZANIA PODATKU VAT PRZEZ ROLNIKÓW

Działalność rolnicza podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Zgodnie z tymi przepisami rolnik może korzystać z:

  1. rozliczenia na zasadzie ryczałtu
  2. podlegać zasadom ogólnym.

Rozliczenie na zasadach ogólnych:

Rolnik sam decyduje o rezygnacji z ryczałtowego rozliczenia VAT, a tym samym przejścia na zasady ogólne.

Konsekwencje rozliczania VAT przez rolnika według zasad ogólnych:

Od momentu rejestracji jako czynny podatnik VAT rolnik traci prawo do żądania od nabywcy faktur VAT-RR.

W zamian za to rolnik – czynny podatnik VAT jest zobowiązany do:

  • wystawiania faktur za sprzedaż towarów i usług z naliczonym podatkiem należnym;
  • prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz zakupów VAT;
  • składaniu deklaracji podatkowych dla podatku VAT
  • odprowadzania podatku należnego, jeżeli taki wykaże rozliczenie za dany okres.

Natomiast prawa, jakie nabędzie rolnik po uzyskaniu statutu czynnego podatnika VAT, to możliwość pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony uwzględniony przy zakupie towarów lub usług. Oznacza to, że rolnik będzie mógł odliczyć VAT naliczony na podstawie faktur VAT dokumentujących zakupy przez niego dokonane. Podstawą rozliczeń będą posiadane faktury VAT oraz prowadzona zgodnie z nimi ewidencja zakupów VAT.

Rolnicy opodatkowani na zasadach ogólnych muszą też pamiętać o:

  • rozdzieleniu zakupów dotyczących gospodarstwa domowego od gospodarstwa rolnego ,
  • korekcie podatku naliczonego w przypadku zakupów związanych z gruntami rolnymi (nawozy, środki ochrony roślin, nasiona, olej napędowy) w przypadku wydzierżawienia gruntu na cele rolnicze, gdyż jest to czynność zwolniona z VAT,
  • wykazywanie jako sprzedaż opodatkowaną dzierżawę gruntów zarówno, gdy następuje ona w formie pieniężnej jak i w naturze np. za zboże,
  • ewidencjonowaniu przychodów z tyt. świadczenia usług swoimi maszynami w gospodarstwach rolnych należących do rodziny jak i innych mieszkańców wsi.

Deklaracja VAT rolnika.

W deklaracji VAT wykazuje się zarówno sprzedaż jak i zakup towarów lub usług. Kwoty w deklaracji przyporządkowane są do odpowiednich stawek VAT. W przypadku rolników często wykorzystywanymi stawkami są 5% i 8%, a rzadziej standardowa stawka 23%.

Wykazywana w deklaracji kwota należnego podatku wynikająca ze sprzedaży towarów i usług pomniejszona o kwotę podatku naliczonego przy zakupach dokonywanych przez rolnika daje w konsekwencji wynik rozliczenia VAT za dany okres.

Jeżeli VAT należny (sprzedaż) jest większy od VAT-u naliczonego (zakup), to występuje podatek do zapłaty VAT należny (sprzedaż) jest mniejszy od VAT-u naliczonego (zakup) to nadwyżka podatku przechodzi na następny okres rozliczeniowy bądź na wniosek rolnika jest wypłacana.

Rolnik to przedsiębiorca, specjalista od upraw, nawożenia, marketingu i wielu innych dziedzin. To wystarczająca lista specjalności.

Prowadzenie spraw podatkowych wymaga fachowej wiedzy i dlatego proponujemy Usługi Naszego Biura Rachunkowego. Udzielimy wszechstronnej pomocy jak i porady w rozkwilaniu problemów z podatkiem VAT.

biura rachunkowe grudziadz